• Seaside Business Solutions Вашият бизнес партньор
  • Seaside Business Solutions Вашият бизнес партньор
  • Seaside Business Solutions Вашият бизнес партньор

Фирма „Сийсайд бизнес солюшънс” ЕООД е създадена през юни 2011г., непосредствено при подготовката за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОП РКБИ). Предприятието е създадено с основна дейност компютърно програмиране, като ръководството има амбицията да го превърне в лидер в областта на компютърните приложения и уеб-програмирането, като предостави на ИТ пазара набор от услуги, които да спомогнат за подобряването на конкурентоспособността и намаляването на разходите на предприятията.

Още »

Интернет сайтът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

footer_logo

Цялата отговорност за съдържанието на в него се носи от фирма Сийсайд Бизнес Солюшънс ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.